Ethische commissie

De Saxion Ethische Advies Commissie (SEAC) is er op gericht om laagdrempelig advies te geven over kwetsbare onderdelen en ethische dilemma’s in de opzet en uitvoering van praktijkgericht onderzoek. In de gezondheidszorg en het welzijnsdomein gelden strengere eisen vanuit wet- en regelgeving voor het uitvoeren van onderzoek, waardoor het gebruikelijker is om onderzoek te laten toetsen. De functie van de SEAC is breder en roept onderzoekers vanuit alle domeinen op om kritisch na te denken over bijvoorbeeld privacy, opslaan van data en impact van jouw onderzoek.

The Saxion Ethical Advisory Committee (SEAC) aims to provide accessible advice on vulnerable components and ethical dilemmas in the design and implementation of practice-oriented research. In the domain of healthcare and welfare, stricter requirements from legislation and regulations apply when conducting research, making it more common to have research reviewed. The function of the SEAC is broader and calls on researchers from all domains to think critically about, for example, privacy, storage of data and the impact of your research.

Self-check voor onderzoekers

Als onderzoeker kun je eerst een self-check doen door het invullen van een vragenboom. Heb je twijfels over de methode van onderzoek of ethische vragen? Mail dan nu al je vraag en een korte opzet van je onderzoek naar seac@saxion.nl.

Self-check for researchers

As a researcher, you can first perform a self-check by following a decision tree. If you have doubts about research methods or ethical questions, send a mail to seac@saxion.nl now with your question and a short description of your research set-up.

Aan te leveren informatie bij verzoeken aan de SEAC

Om een adequaat antwoord of advies te formuleren, dient de commissie te beschikken over relevante informatie. Om meer richting je te geven aan de beoordeling van en advisering in de verzoeken die de commissie ontvangt, vragen wij je vriendelijk om in elk geval de volgende zaken op te nemen in je aanvraag:

Jaaroverzicht

Samenstelling van de Saxion Ethische Advies Commissie:

  • dr. Marjolein den Ouden, lector Technology, Health & Care (voorzitter)
  • mr. Ellis van Dooren – Wisseborn, hoofddocent HBO Rechten (secretaris)
  • dr. Steven Dorrestijn, lector Ethiek & Technologie
  • dr. Martin Bennink, lector Nanotechnologie
  • Monique Witlam MSc, MBA, CTPP, Waarnemend Functionaris Gegevensbescherming

Composition of the Saxion Ethical Advisory Committee:

  • Dr. Marjolein den Ouden, Professor of Technology, Health & Care (Chair)
  • Mr. Ellis van Dooren – Wisseborn, senior lecturer HBO Law (secretary)
  • Dr. Steven Dorrestijn, Professor of Ethics & Technology
  • Dr. Martin Bennink, Professor of Nano-technology
  • Monique Witlam MSc, MBA, CTPP, Privacy Officer